ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

ارزیابی فیبروز کبدی

  • wtt_page_score: 71

    فیبروز کبد فرآیندی است که نمایانگر پاسخ کبد به آسیب و بیماری است. همه بیماری های مزمن کبد ممکن است منجر به فیبروز و در نهایت سیروز، سرطان کبد و مرگ شوند.

    علل اصلی فیبروز کبد عبارتند از: هپاتیتB وC، بیماری کبد چرب (کبد چرب غیر الکلیNAFLD) و مصرف الکل.