ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

بیماری های اتو ایمیون

 • Anti-Phospholipase A2 Receptor for Diagnosis of memberanous nephropathy

  (MN) memberanous nephropathy نفروپاتی غشایی بیماری التهابی مزمن گلومرولی است که با رسوب زیراپی تلیال کمپلکس های ایمنی در غشای پایه گلومرولی همراه است به همین دلیل گلومرولونفریت غشایی(MN) نامیده می شود.رسوب کمپلکس ها منجر به نفوذپذیرتر شدن دیواره مویرگهای گلومرولی و نهایتا پروتئینوری و سندروم نفروتیک می شود.علاوه بر این افزایش ترشح پروتئین در ادرار (بیش از 3.5 گرم در 24 ساعت) و کاهش غلظت پروتئین در خون(هیپو پروتئینمی) و افزایش غلظت لیپیدهای خون (هایپرلیپیدمی) و oedema نیز وجود دارد.
  حدود 20-30% از موارد MN فرم ثانویه هستند که به خاطر بیماریهای زمینه ای یا دارو درمانی می باشد.در سال 2009 اتوآنتی بادی ضد گیرنده های فسفولیپاز A2 در حدود 70% بیماران اولیه MN یافت شد.بنابراین امکان تمایز بین موارد anti-PLA2R مثبت و ایدیوتایپیک (بدون اتو آنتی بادیهای قابل تشخیص و بیماری ثانویه زمینه ای)وجود خواهد داشت.

  علل نفروپاتی غشایی (MN):
  MN اولیه:
  1- اتو آنتی بادیهای anti-PLA2R
  2- ایدیوپاتیک(بدون انتی بادی قابل تشخیص و بیماری ثانویه زمینه ای)
 • تستهای آزمایشگاهی برای بیماریهای اتوایمیون

  Anti Nuclear Antibodies) ANAs)


  استفاده: بطور عمده برای رد بیماری لوپوس (SLE) بکار میرود.

  ANA حساسترین آزمایش برای جستجوی بیماری لوپوس است.( 95%> موارد را می یابد.)

  ویژگی (Specificity) آن در بیماریهای روماتیسمی در مجموع حدود 50 درصد میباشد. این تست می تواند در افراد سالم، سالخوردگان، سایر بیماریهای روماتیسمی، منونوكلئوز عفونی، عفونتهای مزمن ناشناخته، مصرف برخی داروها )مانند هیدراالزین، ایزونیازید، كلرپرومازین( و افراد فامیل بیمار لوپوسی نیز مثبت گردد. یک تستANA منفی در بیماری كه یک بیماری مولتی سیستمیک دارد یک شاهد قوی )ولی نه مطلق( برای رد كردن لوپوس محسوب می گردد. یک تست ANA مثبت بدون سایر تظاهرات بیماری ارزش تشخیصی ندارد.

  تیترهای بالای ANA در اغلب موارد با لوپوس همراه هستند و تیترهای 1:160> معمولاً ارزش بالینی خاصی ندارند و كمتر با علائم بیمار مربوط هستند.

  ANA می تواند در دوره بهبودی(( remission ))بیماری منفی گردد و تیتر ANA ارتباط خیلی مشخص و محکمی با دورههای عود و یا بهبود بیماری ندارد و تست مناسبی برای پیگیری روند و یا پاسخ به درمان نمی باشد.معمولا تیترهای 1:40> را منفی، بین 1:40 تا 1:80 را مثبت ضعیف و 1:160< را مثبت تلقی می كنند. آزمایش ANAدر 5 درصد بیماران لوپوسی بطور دائم منفی است كه علت آن نقص مادرزادی در ساخت اجزاء اولیه كمپلمان مانندC4 و یا C2 است. این قبیل از بیماران با نبود كامل فعالیت CH50 مشخص میشوند و در آنها تظاهرات پوستی بیماری غالب است ولی سایر تظاهرات مربوط به كلیه و یا سیستم اعصاب مركزی كمتر مشاهده می گردد.