ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

تست عرق

 • چربی مدفوع - Fecal Fat

  تست چربی مدفوع همراه با سایر تستهای مدفوع یا به دنبال آنها برای بررسی علت اسهال مزمن و مدفوع چرب و شل (Loose) و بدبو (Steatrrhea) بکار می رود.
  تستهای مدفوع عبارتند از:
  تست خون مخفی (برای بررسی خون در مدفوع)(FoBT)
  Ova and parasite (تخم وانگل) OandP برای تشخیص انگل
  گلبول سفید در مدفوع
  الاستاز مدفوع:آنزیم شکننده پروتئین که توسط سلول های پانکراس ترشح و تولید مشود و به تجزیه توسط آنزیم مقاوم است و می تواند در مدفوع اندازه گیری شود.
  مقدار این آنزیم در نقص پانکراس کاهش می یابد.