ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Hydatid cyst disease

  • (اکنینوکوکوز- هیداتیدوز- بیماری هیداتید- کیست هیداتید)

    کیست هیداتید، بیماری انگلی است که به وسیله مرحله نوزادکرم » اکی نوکوکوس گرانولوزوس « Echinococcus granulosus ایجاد می شود. تنیا اکی نوکوک، کوچکترین کرم پهن نواری است که شناخته شده و از خانواده سستودها که طول آن 3 – 5 میلی متر میباشد و به سختی با چشم دیده میشود. کرم بالغ در روده باریک سگهای آلوده زندگی میکند و از دو قسمت سر و بدن تشکیل شده است. قسمت سر دارای دو ردیف قلاب و چهار باد کش است و بدن این کرمها سه بند دارد و در آخرین بند، هزاران تخم آلوده کننده وجود دارد که بعد از پاره شدن این بند تخمها آزاد می گردند. سگ سانان آلوده از طریق مدفوع خود، تخم این کرمها را در مزارع، مراتع و سبزیکاریها پراکنده نموده، باعث آلودگی محیط میشوند. تخم انگل بسیار

    کوچک وغیر قابل رویت است و دارای چند لایه کراتینی و نسبت به تغییرات محیط بسیار مقاوم است. این تخمها می توانند در 2 درجه سانتی گراد به مدت 2 سال و در خاک مرطوب و سایه به مدت چند ماه به حیات خود ادامه دهند. هر 7 تا 14 روز یکبار تخمها توسط سگ تولید و دفع می شود . چنانچه این تخمها توسط یک میزبان واسط تصادفی، مانند گاو، گوسفند، بز، شتر و یا انسان، همراه با علوفه و یا سبزیهای خام نشسته خورده شوند، جنین کوچکی از آن خارج شده که شش قلاب دارد.