ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Clinical Test List

تست لیست آزمایشگاهی

نام تست: HLA Cross Match

نوع نمونه: خون حاوی ضد انعقاد ACD یا EDTA ← لنفوسيت‌ها جهت Serology typingو گلبول‌هاي سفيد جهت DNA Typing

نام تست: pANCA

نوع نمونه: سرم

نام تست: (ASCA (Saccharomyces cerevisiae Antibody

نوع نمونه: ترجیحاً سرم، پلاسمای هپارینه، سیتراته و EDTA دار

نام تست: (Paraneoplastic Autoantibody Evaluation (PNS

نوع نمونه: سرم یا پلاسما (سیتراته ،هپارینه ،(EDTA

نام تست: ALT

نوع نمونه: سرم

نام تست: Amino Acid Screening test

نوع نمونه: ادرار راندوم و پلاسما ( EDTA یا هپارینه)

نام تست: anti- Rubella (IgG & IgM)

نوع نمونه: سرم، خون جنین

نام تست: Anti-CCP

نوع نمونه: سرم

نام تست: Anti-TPO

نوع نمونه: سرم

نام تست: HBc-Ab Total Anti- HBc

نوع نمونه: تر جیحاً سرم- پلاسما

نام تست: HCV RNA Detect / Quant

نوع نمونه: پلاسما، سرم، بافت کبد

نام تست: Listeria Ab

نوع نمونه: سرم، مایع نخاع (CSF)

نام تست: Lithium

نوع نمونه: خون تام، سرم ، پلاسما (هپارین، EDTA)

نام تست: Lupus Anticoagulant

نوع نمونه: پلاسما ی سیتراته (Na Cit)

نام تست: Men Genital Specimens Culture & Smear

نوع نمونه: ترشحات مجرای ادراری بیمار مبتلا به سوزاک، مایع مترشحه از شانکرهای سیفلیسی، نمونه ادرار، مایعات بافتی آسپیره شده از خیارکها و تاول ها و پونکسیون غدد لنفاوی متورم.

نام تست: NBT

نوع نمونه: خون کامل حاوی ضدانعقاد هپارین یا EDTA (ترجیحاً هپارین)

نام تست: Ova&Parasites Examination

نوع نمونه: مدفوع رندم تازه گرفته شده یا محافظت شده (preserved)، نمونه آسپیره (دوازدهه، کیست ، آبسه) ، نمونه ادرار وسط روز، مایعات بدن.

نام تست: PCT ) Procalcitonin)

نوع نمونه: سرم، پلاسما

نام تست: Protein Total, Urine

نوع نمونه: ادرار12 یا 24 ساعته، ادرار رندم

نام تست: QFT- TB

نوع نمونه: خون کامل

نام تست: Total and Free Testosterone

نوع نمونه: سرم، پلاسما

نام تست: Toxoplasma gondii PCR

نوع نمونه: بر اساس منبع آلودگی می تواند خون، سرم، مایع آمنیوتیک، مایع نخاع (CSF)، مایع چشمی و یا بافت تازه باشد. برای ردیابی عفونت های مادرزادی توصیه می شود از مایع آمنیوتیک جهت ردیابی DNA توکسوپلاسما استفاده شود.

نام تست: VZV

نوع نمونه: سرم، پلاسما

نام تست: Zn, Urine

نوع نمونه: ادرار 24 ساعته، ادرار رندم

نام تست: (cANCA (Anti-PR3

نوع نمونه: سرم

نام تست: (High Density Lipoprotein, Cholesterol (HDL-C

نوع نمونه: سرم یا پلاسمای EDTA دار

نام تست: (Lactate Dehydrogenase (LDH

نوع نمونه: سرم يا پلاسماي هپارينه

نام تست: (Lipoprotein-a (Lpa

نوع نمونه: سرم یا پلاسما ETDA دار

نام تست: (Magnesium (Mg

نوع نمونه: سرم

نام تست: (Phenytoin (PNY

نوع نمونه: سرم، پلاسما (EDTA دار)

نام تست: (Phosphorus (Phos

نوع نمونه: سرم یا پلاسمای هپارینه

نام تست: (Potassium (K

نوع نمونه: سرم يا پلاسماي هپارينه

نام تست: (PSA (Free PSA

نوع نمونه: سرم یا پلاسما هپارینه

نام تست: (Rapid plasma Reagin (RPR

نوع نمونه: سرم تازه

نام تست: (Rheumatoid Factor (RF

نوع نمونه: سرم تازه یا نگهداری شده در C◦ 4 به مدت 24 ساعت